UBEZPIECZENIA FIRM

Tego rodzaju polisy przeznaczone są do zabezpieczenia Twojej firmy przed szerokim zakresem ryzyka, które jest powszechnym czynnikiem w codziennej działaności biznesowej. Oferujemy szeroki zakres opcji ubezpieczeń biznesowych, aby pomóc zminimalizować ryzyko i chronić Twoją firmę. Nasze opcje obejmują:

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC)

Polisa obejmuje obrażenia i szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego albo kontrahentowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umowy.

Pokrywa ona koszty prawne i odszkodowania, jeśli zostanie wniesione do sądu jakiekolwiek roszczenia wobec Twojej firmy i zostanie Ci udowodnione że jesteś odpowiedzialny za zaistniałą sytuację.

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACODAWCÓW

Jako pracodawca jesteś odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, gdy są oni w pracy. Jeśli pracownik ulega wypadkowi lub zachoruje na skutek wykonywanej w Twojej firmie pracy, może on próbować dochodzić odszkodowania od Ciebie, jeśli jest przekonany, że winę za jego obecny stan ponosi firma.

Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawców, masz pewność, że jesteś chroniony przed takimi roszczeniami.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE DLA FIRMY

Zapewniają Twojej firmie bezpieczeństwo finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń takich jak: pożar, wybuch, włamanie, wandalizm, uderzenie pioruna, wiatr, powódź i inne katastrofy naturalne lub wywołane przez człowieka. Obejmje budynki, inwentarz, sprzęt, narzędzia i inne.

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU

Zapewniają ochronę, gdy roszczenie zostało wniesione przeciwko Tobie przez klienta, który skarży się na usługę zawodową, którą dla niego wykonałeś. Polisa zabezpiecza Ciebie oraz Twoją działalność w przypadku odszkodowania, które musisz wypłacić z powodu: błędu, pominięcia lub aktu zaniedbania wobec osoby trzeciej, której należy się z Twojej strony należyta staranność.
Są to tylko niektóre przykłady ubezpieczeń biznesowych. Jeśli potrzebujesz innego rodzaju polisy, zapraszamy do dalszego kontaktu w celu ustalenia szczegółów.

Comments are closed.